Církev bratrská
v České Třebové

Tykačova 1183 je v rekonstrukci.
Bohoslužby v CASD, Smetanova 1450.


Verše pro rok 2015

Sbor: Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.
Lukáš 6:28

Starší: Ježíš řekl: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
Jan 15:16

Ústí n/O: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Matouš 5:14

Mladkov: Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.
Matouš 20:4

Lanškroun: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Matouš 24:4

Žamberk: Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
Matouš 18:4

Besídka: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.
Přísloví 8:17

Dorost: Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
1 Timoteovi 6:10

Mládež: Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“
Lukáš 8:18

Mladkov mládež: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Matouš 11:28

Mladkov Klub Krále: Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
Lukáš 12:34

Chvály: Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.
Matouš 18:8

Slovíčko pro děti: Ježíš řekl: Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.
Jan 13:20

Hraničáři: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.
Mat. 4:10

English camp: Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Mt. 20,26-28

Etika na školách: Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Matouš 5:16

Publikováno: 18.1.2015
Uživatelem: Jenda Svoboda
Rubriky:
  • Nezařazené